Asbestitutkimukset

Asbestianalyysit meiltä luotet­tavasti, nopeasti ja puo­lueet­tomasti. Analy­soimme materi­aali-, pöly- sekä ilmanäytteitä. Käytämme asbestitutkimuk-sessa polarisaatio­valom­ikroskopiaa (PLM) sekä pyyhkäisy­elektroni­mikroskopiaa (SEM). Pyrimme toimit­tamaan tulokset alle vuoroka-udesa. Olitpa yksityis­henkilö tai alan ammat-tilainen, niin ota yhteyttä ja kysy lisää. Laboratoriomme on akkreditoitu asbestin pöly- ja materiaalinäyte-testaukseen. Akkreditointistatuksen löydät FINAS sivuilta:

FINAS Akkreditointistatus

Asbestitutkimus - lomakkeet ja hinnat ->

Asbestundersökning - service på svenska ->

Pintatekniset tutkimus- ja analyysipalvelut 

Laajan laitekannan ja asian­tuntija­osaamisemme avulla tarjoamme huippu­luokan kuvantamis­menetelmiä, pinta-analytiikkaa sekä kemial­lista ana­lytiikkaa. Asian­tuntija­ryhmämme koostuu ke-mian, fysiikan sekä geologian alojen erikoisosa-ajista, minkä vuoksi pystymme auttamaan laajalti eri teollisuuden tahoja. Ota rohkeasti yhteyt­tä ja selvi­tetään miten voimme auttaa.

Lue myös laiteajan vuokraamisesta ->

Laitteisto ja analysointimenetelmät

Laitteistomme koostuu erilaisista spektros­koop­pisista sekä mikros­kooppisista lait­teista. Mene-telmämme sovel­tuvat niin kuvan­tamiseen, alku­aine­pitoisuuksien määrit­tämiseen kuin mole­kyylien tunnis­tamiseen. Näyt­teiden käsittelyyn labora­toriostamme löytyy kemial­liseen käsit­telyyn sovel­tuvaa tietämystä sekä erikois­lait­teistoa mm. poikki­leikkeiden teke­miseen.

Lue lisää esimerkiksi Ionileikkurista (BIB) ->

TOP ANALYTICA OY AB

Top Analytica Oy Ab tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille analyysi- ja tutkimus­palveluja. Laitteemme soveltuvat mm. prosessi-, kemian-, paperi- ja metalli­teollisuuden ongelmien selvittämiseen sekä rakennus­teollisuuden materiaalien haitta-aineanalyyseihin. Toimimalla yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme materiaalien pinta­ominaisuuksia asiakkaan kilpailu­kyvyn parantamiseksi. Suoritamme toimeksi­annot luotta­muksellisina, puolueet­tomasti ja kilpai­lukykyisesti. Noudatamme kansain­välistä labora­torioiden IOS/IEC 17025 -laatu­järjestel­mää. Top Analytican asiakastietosuojasta ja yleisistä sopimusehdoista voit lukea lisää täältä ->

Top Analytican päätoimialat ovat:

 • Pintatekniikan palvelututkimus ja pinta-analyysit
 • Asbestianalyysit
 • Yritysten ja korkeakoulujen tutkimusverkoston kehittäminen
 • Konsultointi

Menetelmämme soveltuvat mm. seuraavien aiheiden tutkimiseen:

 • Adheesio-ongelmat; Maalit, lakat, polymeerit jne.
 • Elektroniikkateollisuuden materiaalit
 • Korroosio-ongelmat
 • Pinnoitteet ja ohutkalvot
 • Keraamiset jauheet
 • Erilaiset kuidut

Tutkimus- ja asiantuntijaverkosto:

 • Laiteaikavuokraus
 • Laitekäyttöverkosto
 • Konsultointi
 • Koulutus
 • Seminaarit ja työpajat
 • Yhteistyöprojektit

Lue lisää

Palautteesi on meille tärkeä!

Miten arvioisitte Top Analytican toimintaa?

Erittäin nopea
Melko nopea
En osaa sanoa
Melko hidas
Erittäin hidas
Erittäin luotettava
Melko luotettava
En osaa sanoa
Ei kovin luotettava
Epäluotettava
Erittäin asiantunteva
Melko asiantunteva
En osaa sanoa
Ei kovin asiantunteva
Ei pätevä

Asiantuntijamme