Hyötykäyttökelpoisuustutkimukset - Top Analytica

Hyötykäyttökelpoisuustutkimukset

Tarjoamme luotettavaa purkumateriaalien tutkimus- ja analyysipalvelua. Tavoitteena jätelain mukaisesti on edistää kiertotaloutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta. Kun rakennus puretaan, osat, jotka eivät ole käyttökelpoisia sellaisenaan, tulisi hyödyntää uudelleen, erityisesti betoni- ja tiilimurske maanrakennuskohteissa, kuten teiden, kenttien ja teollisuusalueiden perustuksissa. Hyödyntäminen on myös taloudellisempi vaihtoehto kuin materiaalin loppusijoitus kaatopaikalle.

MARA-kartoitus

MARA-kartoituksessa selvitetään purettavan rakennuksen eri rakennusosien kelpaavuutta hyötykäytettäväksi.

MARA-hyötykäyttö

Ennen betoni- ja tiilimurskeen käyttöä maanrakennuksessa tulee analysoida materiaalin sisältämät haitalliset aineet ja niiden liukoisuus maaperään. MARA-asetuksessa (Vna 843/2017) määritellään raja-arvot haitallisille aineille, niiden liukoisuudelle sekä materiaalin koostumukselle ja epäpuhtauksille.

Materiaalin koostumuksen analysointi on tarpeen, koska vaikka murske olisi lajiteltu, siihen voi edelleen sekoittua pieniä määriä muita mineraaleja ja epäpuhtauksia, kuten puuta, metallia, muovia, kumia ja eristemateriaaleja.

Betonijäte

Jätelain pohjalta annettu valtioneuvoston asetus mahdollistaa betonijätteen luokittelun päättymisen tiettyjen kriteerien täyttyessä. Tätä asetusta kutsutaan Ei Enää Jätettä (EEJ) -asetukseksi, joka mahdollistaa puretun betonin luokittelun tuotteeksi sen sijaan, että se olisi jäte.

Vuonna 2022 voimaan tulleen EEJ-asetuksen (Vna 466/2022) myötä betonijätteen status voidaan poistaa. Tämä tarkoittaa sitä, että purettu betoni ei välttämättä ole enää jäte, vaan sitä voidaan käyttää kuten muita betonituotteita ilman erillisiä viranomaisilmoituksia tai MARA-asetuksen rajoituksia. EEJ-asetuksen mukaiset analyysit ovat pääosin samankaltaisia kuin MARA-asetuksen mukaiset tutkimukset, lukuun ottamatta tiukempia puhtausvaatimuksia varmistumiseksi materiaalin vertailukelpoisuudesta uusiin materiaaleihin.

Kaatopaikkakelpoisuus

Jos MARA-asetuksen raja-arvot ylittyvät, purkumateriaalia ei voida käyttää hyödyksi, ja se on toimitettava jätekeskukseen. Tällaisesta materiaalista tulee suorittaa kaatopaikkakelpoisuustutkimus, jotta se voidaan käsitellä oikein jätekeskuksessa sen jätemuodon mukaisesti: pysyvänä jätteenä, tavanomaisena jätteenä tai vaarallisena jätteenä. Näille jätemuodoille on omat raja-arvonsa asetuksessa Vna 331/2013.

Laboratorioanalyysipalvelut

Kauttamme onnistuvat monipuoliset tutkimuspalvelut akkreditoidussa laboratoriossa:

  • MARA-kartoitus (hyötykäyttökelpoisuustesti betonille ja tiilelle, ei luokittelutestiä)
  • MARA Hyötykäyttökelpoisuustesti betonille ja tiilelle, Vna 843/2017 mukaisesti sis. luokittelutestin (näytemäärä n. 100 kg)
  • Kaatopaikkakelpoisuustesti, kaikki kaatopaikat
  • Osa-aineiden luokittelu ja kelluvat epäpuhtaudet (näytemäärä n. 100 kg)

Analyysitulosten toimitusaika on 15 työpäivää, mutta nopeammasta toimitusajasta on mahdollisuus sopia tilannekohtaisesti.

Mikäli sinulla on kysymyksiä hyötykäyttökelpoisuustutkimuksista, voitte olla yhteydessä meihin puhelimitse +358 44 714 7413 tai sähköpostitse info@topanalytica.com.

MARA-kartoituksessa selvitetään eri rakennusosien kelpaavuutta hyötykäytettäväksi.

Näytteenotto tulee suorittaa huolellisesti varmistaen, että näytteet ovat edustavia ja tarpeeksi suuria analysointia varten. Näytteenoton suunnittelussa tulee ottaa huomioon kartoitettavan alueen ominaisuudet ja ottaa useita näytteitä eri kohtien ja syvyyksien välillä, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta materiaalista. Näytteiden otto suoritetaan tavallisesti niin, että varmistetaan mahdollisimman hyvä edustavuus koko alueelle.

Jos jo kartoitusvaiheessa epäilee rakennusosan hyötykäytettävyyttä, kannattaa tilata näytteelle kaatopaikkakelpoisuustesti. Kaatopaikkakelpoisuustestiin tulevan näytteen riittävä näytemäärä on noin 2—3 kg.

MARA-kartoitus
Kartoitusvaiheessa pystyssä olevan rakennuksen eri rakennusosien hyötykäyttökelpoisuutta tutkitaan eri rakenneosista otetuista poralieriönäytteistä. Kartoitettavan rakennusosan näytteen riittävä näytemäärä on noin 2—3 kg.

MARA Hyötykäyttökelpoisuustesti, sis. luokittelun
Vna 843/2017 mukaisessa MARA-hyötykäyttökelpoisuustutkimuksessa betonille ja tiilelle tehdään purkumateriaalille analyysi haitallisten aineiden pitoisuuksista, ja määritellään liukoisuudet sekä tehdään materiaalijakauma (luokittelutesti) ja tutkitaan epäpuhtaudet. Analyysien tuloksia verrataan MARA-asetuksessa määriteltyihin raja-arvoihin, jolloin voidaan tehdä lausunto voidaanko purkumateriaalia käyttää hyötykäyttöön vai onko se käsiteltävä jätemateriaalina. Näytemäärä MARA-hyötykäyttökelpoisuustestiin ja luokittelutestiin on 100 kg.

Yhdistetty kaatopaikkakelpoisuus
Vna 331/2013 mukaisessa kaatopaikkakelpoisuustutkimuksessa analysoidaan näytteen koostumus sen selvittämiseksi, käsitelläänkö aines pysyvänä, tavanomaisena tai vaarallisena jätteenä. Jos epäilee rakennusosan kelpaavuutta hyötykäytettäväksi, kannattaa tilata jo kartoitusvaiheessa kaatopaikkakelpoisuustesti. Kaatopaikkakelpoisuustestiin tulevan näytteen riittävä näytemäärä on noin 2—3 kg.

Otamme MARA-näytteitä vastaan toimipisteellämme Ruukinkatu 4, 20540 Turku arkisin klo 8—16.

Pakkaa näytteet kantamista hyvin kestäviin astioihin, kuten ämpäreihin tai muuttolaatikoihin. Useita näytteitä kerralla tuodessasi merkitse näytteet huolellisesti. Täytä tutkimustilauslomake netissä tai lomaketiedostona (docx).

Top Analytica toimittaa näytteet tutkittavaksi akkreditoituun yhteistyölaboratorioon.

Saat lausunnon ja tulokset sähköpostiisi kolmen viikon kuluessa näytteiden jättämisestä.

Tutkimustilaukset kiireellisellä aikataululla ovat toteutettavissa erikseen sovittaessa.

Lisätietoja saat sähköpostitse info@topanalytica.com tai puhelimitse +358 44 714 7413.

  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
  • Puhelin: 02-2827780
  • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab