Information om asbest - Top Analytica

Om asbest

Krysotiili

Asbest är en grupp av oorganiska fibrösa silikatmineraler som har använts i byggnadsmaterial. De olika asbest-mineralerna är vit asbest (krysotil), brun asbest (amosit, aktinolit, antofyllit), blå asbest (krokidolit) och tremolit. Asbest har flera bra egenskaper vilket är varför det har använts i byggnadsmaterial nästan hela 1900-talet. Mest sannolikt hittar man asbest innehållande material i gamla pannrum och källare.

Det var först i slutet av 1970-talet som man på allvar förstod att asbest är extremt farligt för hälsan vid inandning. Hela och obrutna material som innehåller asbest är i sig inte farliga för hälsan, men från trasiga asbesthaltiga bygg-material kan det lossna asbestfibrer till luften. Inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna och kan leda till obotliga sjukdomar i andningsorganen, t.ex. mesoteliom, lungcancer och asbestos. Har du fler frågor? Se vår FAQ.


Var kan man hitta asbest?

Asbest användes i många byggmaterial på grund av dess bra värme- och elektrisk isolationsförmåga, kemisk resistans och goda absorberande egenskaper. I Finland användes asbest som byggmaterial åren 1922–1992. Mest sannolikt hittar man asbest i gamla pannrum och källare var den har använts i isoleringsmaterial. Asbest kan hittas i byggskivor, takmaterial, målfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, plastmattor och deras lim. Här kan du läs mer om asbesthaltiga material som användes i Finland.

Asbesthaltiga produkter i Finland (Källä på finska: Työturvallisuuskeskuksen Toimiva asbestipurku -publicerad 2011)

Lagstiftning

Asbestlagstiftningen i Finland förnyades år 2016, och enligt den nya lagen måste allt material som använts i bygge före 1994 testas för asbest med laboratorieanalys. Om det hittas asbest i asbestkartläggningen måste rivandet göras av personer som är kvalificerade i asbestsanering. Av den som gör asbestsanering krävs tillräcklig förtrogenhet med asbest, kännedom om dess förekomst och hur rivning av konstruktioner skall göras (t.ex. genom utbildning som byggnadshälsoexpert eller AHA-sakkunnig för asbest- och skadeämnen). Med den förnyande lagstiftningen säkerställs att ingen i onödan ska exponeras för det livsfarliga asbestdammet.

Lag om krav på asbestsanering (Finlex 684/2015)

Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbete (Finlex 798/2015)

Asbest i konstruktion (källa på finska: Asbesti rakennustyössä – Työterveyslaitos)

Citat av lagstiftningen:

“7 §

Byggherren eller någon annan som leder eller övervakar ett byggnadsprojekt som kan omfatta asbestrivningsarbete ska se till att det görs en asbestkartläggning.

I asbestkartläggningen ska

1) asbesten i rivningsobjektet lokaliseras,

2) typer och kvantiteter av asbest och av material som innehåller asbest utredas,

3) utredas mängden damm som den asbest och de material innehållande asbest som ingår i konstruktionen ger upphov till vid hantering och rivning.

Av den som gör asbestkartläggningen krävs tillräcklig förtrogenhet med asbest, förekomsten av den och rivning av konstruktioner samt det yrkeskunnande som krävs med beaktande av typen och omfattningen av den planerade kartläggningen.

Asbestkartläggningen ska dokumenteras och överlämnas till den arbetsgivare eller egenföretagare som inleder asbestrivningsarbete.

Vad som i denna paragraf bestäms om byggherren eller någon annan som leder och övervakar ett byggnadsprojekt tillämpas på arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på sådana gemensamma arbetsplatser som avses i 49 § i arbetarskyddslagen.”

Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab