Andra skadliga ämnen och föreningar - Top Analytica

Andra skadliga ämnen och föreningar

Hos oss kan ni beställa alla analyser av skadliga ämnen som behövs vid rivning eller renovering på en och samma gång. Vi analyserar själva asbest, PAH, tungmetaller och kvartsdamm.

Analys av PAH-föreningar i materialprov

Vi erbjuder pålitliga och opartiska analyser av PAH materialprov. Analyserna görs i våra egna utrymmen med förstklassig utrustning (extraktionsenhet och gaskromatograf med massaspektrometer, GC-MS). Med PAH analyserna kan vi undersöka provets PAH komponenter och koncentrationer. Vi följer det internationella laboratoriekvalitetssystemet ISO/IEC 17025:2017.

PAH komponenter som analyseras:

 • Antracen C14H10
 • Acenaften C12H10
 • Acenaftylen C12H8
 • Benso(a)antracen (BaA) C18H12
 • Benso(a)pyren (BaP) C20H12
 • Benso(b)fluoranten (BbFA) C20H12
 • Benso(k)fluoranten (BkFA) C20H12
 • Benso(g,h,i)perylen (BhgiP) C22H12
 • Dibenso(a,h)antracen (DBahA) C22H14
 • Fenantren C14H10
 • Fluoranten C16H10
 • Fluoren C13H10
 • Indeno(1,2,3-cd)pyren C22H12
 • Krysen C18H12
 • Naftalen C10H8
 • Pyren C16H10

PAH eller polycykliska aromatiska kolväten uppkommer vid ofullständig förbränning av kol eller kolväten. PAH-föreningar finns i bl.a. material som innehåller stenkolstjära, bitumen eller kreosot. PAH-föreningar finns oftast i tex. gamla tjärpapper och -kartonger, fuktspärr av stenkolstjära samt andra gamla bitumenprodukter.

De material som innehåller PAH-komponenter kan ha en stickande lukt men det är viktigt att komma ihåg att föreningarna kan också var helt luktfria. PAH komponenterna klassificeras som carcinogena och kan orsaka t.ex. ögon- och hudirritation.

Priset på PAH -analysen av ett materialprov är 130 € (moms 0%).

Om ni har frågor gällande PAH-analyser kan ni kontakta oss per telefon eller e-post.

Bly och andra tungmetaller

Vi analyserar bly och andra tungmetaller från materialprov snabbt och pålitligt. Proverna analyseras med XRF (röntgenfluorescens), varav vi har flera års erfarenhet och god kompetens. Analyserna ger er en omfattande grundämnesanalys av provet.

Tungmetaller är en grupp grundämnen som är skadliga för både hälsa och miljö. Halten på tungmetaller är viktigt att veta till exempel vid rivning av gamla byggnadsmaterial för att kunna skydda de som jobbar på bygget och för rätt avfallshantering.

Tungmetallanalyserna innehåller vanligtvis analys av följande grundämnen: Pb, Zn, V, Ni, Cu, Cr, Co, Cd, As, Sb.

Priset på materialprov är från 80 €/ prov (moms 0 %).

Om ni har frågor gällande analys av tungmetaller eller andra XRF analyser kan ni kontakta oss per telefon eller e-post.

Kvartsdamm

Vi erbjuder analys av kvartsdamm i luftprov. Vid arbete som medför exponering för kristallint kvartsdamm skall det göras en dammbekämpningsplan. Till detta hör arbetshygieniska mätningar av den exponering arbetstagarna utsätts för (Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete 1267/2019). Från och med 1.1.2020 gäller ett bindande gränsvärde för kvartsdamm på 0,1 mg/m³ för exponering under åtta timmar.

Kontakta oss gärna om ni har frågor gällande analys av kvartsdamm.

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20191267

https://raksystems.fi/sv/aktuellt/den-nya-forordningen-satter-press-pa-byggbranschen-man-ar-nu-tvungen-att-lyckas-med-dammkontrollen/

https://www.topanalytica.com/wp-content/uploads/2022/04/Tillsyn-av-exponering-for-kvartsdamm-i-byggbranschen.pdf

Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab